ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az „NKM Hackatlon Versenykiírás” kapcsán az NKM Nemzeti Közművek Zrt. által kezelt személyes adatokról

1. Adatkezelő, Érintett

Az Adatkezelő az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza.

A jelen Tájékoztató kapcsán a Nemzeti Közművek Cégcsoport tagvállalatai közül adatkezelő (a továbbiakban “Adatkezelő”):

 • az NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28., cégjegyzékszáma: 01-10-048351 honlap címe: www.nemzetikozmuvek.hu, e-mail: nkm@nkm.energy

A jelen Tájékoztató szempontjából személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az “Érintett“) vonatkozó bármely információ.

Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező) alapján azonosítható.

2. A jelen Adatkezelési Tájékoztató tárgya

A jelen Tájékoztató az Adatkezelő az NKM Hackatlon Versenykiírása (a továbbiakban: Versenykiírás) kapcsán az Érintettek (a Versenykiírásra pályázati anyagot benyújtó természetes személyek) pályázati anyagában feltüntetett, vagy ahhoz kapcsolódóan megadott személyes adatainak önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelésére és az Adatkezelő, valamint az Érintett természetes személy(ek) között a Versenykiírásra benyújtott pályázatban szereplő ötlet, termékjavaslat, stb. megvalósítására esetlegesen megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelésekre vonatkozik.

Ha a Versenykiírásra benyújtott pályázati anyagban, vagy ahhoz kapcsolódóan az azt benyújtó természetes személy bármely személyes adatát megadja az Adatkezelő részére, ezzel önkéntesen hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő megadott személyes adatait a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy személyes adatai kezeléshez nem köteles hozzájárulni, ebben az esetben a Versenykiírásra benyújtott pályázati anyagot nem tudjuk elbírálni, a pályázati anyag a Versenykiírás elbírálásának folyamatában nem vehet részt, ezért azt elbírálás nélkül visszaküldjük az Érintett természetes személy részére.

Ön jogosult arra is, hogy – hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén (a személyes adatoknak a pályázati anyagban való önkéntes megadása) – az adatkezelésre adott hozzájárulását bármikor visszavonja. Ebben az esetben az Adatkezelő az előző bekezdésében foglaltak szerint jár el.

Ha Ön a Versenykiírásra benyújtott pályázatban szereplő ötlet, termékjavaslat, stb. megvalósítására annak esetleges elfogadása, az Adatkezelő ilyen döntése esetén szerződést köt az Adatkezelővel, akkor ezzel összefüggésben megadott személyes adatait az Adatkezelő a megkötött szerződés teljesítése, az ezzel kapcsolatos jogi kötelezettségei teljesítése érdekében kezeli.

A személyes adatainak a Versenykiírásra benyújtott pályázatban és/vagy ahhoz csatoltan történő megadásával a Versenykiírásra pályázati anyagot benyújtó természetes személy kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak a személyes adatok megadásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadta. Az alábbiakban bemutatjuk az adatkezelés részleteit az egyes adatkezelési célok szerint.

3. A adatkezelés jogalapja

Adatkezelésünk jogalapja az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (“Általános Adatvédelmi Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (hozzájáruláson alapuló adatkezelés – a pályázati anyag benyújtása kapcsán) és b) és c) pontja (szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés – esetleges szerződéskötés esetén).

Az adatkezelések részleteit az egyes adatkezelési célok szerint az alábbiak szerinti táblázat tartalmazza.

4. Adatkezelési célok

A jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelések adatkezelési céljainak részletes meghatározását az alábbiak szerinti táblázat tartalmazza.

5. Kezelt adatok köre

A jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelések keretében kezelt adatok körének meghatározását az alábbiak szerinti táblázat tartalmazza.

6. Az adatok megismerésére jogosultak

A jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatok megismerésére jogosultakat az alábbiak szerinti táblázat tartalmazza.

7. A személyes adatok kezelésének, tárolásának időtartama

A kezelt személyes adatokat haladéktalanul töröljük, ha nem a jogszabályokban meghatározott célból történt az adatkezelés, vagy az adatkezelés célja megszűnt.

Az Érintett hozzájárulásával kezelt adatok az érintett kérésére is bármikor törlésre kerülnek.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelések időtartamát az alábbiak szerinti táblázat is tartalmazza.

8. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével,megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az Adatkezelő kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintettek hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg jogosultsági szintek szerint, azokat az Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó által meghatározott munkakörökhöz rendelten, meghatározott módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó munkavállalói a kezelt személyes adatokhoz. Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli.

Az Adatkezelő az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírus-írtó programot használ. Az Adatkezelő gondoskodott továbbá arról, hogy a visszaélések megelőzése érdekében az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikációt megfelelően ellenőrizze. Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – törvényben meghatározott kivételekkel – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és a felhasználóhoz rendelhetők.

Az Adatkezelő a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 • a személyes adatok álnevesítését és titkosítását,
 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét (üzemeltetés- és fejlesztésbiztonság, behatolás elleni védelem és felderítés, a jogosulatlan hozzáférés megelőzése)
 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani (az adatszivárgás megelőzése; a sérülékenység- és incidenskezelés)
 • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást (az üzletfolytonosság fenntartása, kártékony kódok elleni védelme, az adatok biztonságos tárolása, továbbítása, feldolgozása, munkavállalóink biztonsági képzése)

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

9. Adatfeldolgozók

Az a természetes, vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A személyes adataival kapcsolatban adatfeldolgozóként (a továbbiakban: “Adatfeldolgozó”) járnak el az alábbi cégek:

Adatfeldolgozó

neve, székhelye

Adatfeldolgozó által végzett tevékenység

Adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok

TXD Compact Design Kft.

székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 2. 1. em.

cégjegyzékszám: 01-09-303163

adószám: 26123998-2-41

hackatlon verseny teljes körű megszervezését és lebonyolítása

a versenyen résztvevők neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme/értesítési címe, a Versenykiírásra benyújtott pályázatban a pályázó által esetlegesen megadott további személyes adatok

NKM Optimum Zrt,

székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.

cégjegyzékszám: 01-10-048700

adószám: 25442869-2-41

közreműködés a hackatlon verseny teljes körű megszervezésében és lebonyolításában és a verseny eredménye alapján esetlegesen felmerülő szerződéskötésben

a versenyen résztvevők neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme/értesítési címe, a Versenykiírásra benyújtott pályázatban a pályázó által esetlegesen megadott további személyes adatok

Az Adatfeldolgozók a fenti személyes adatokat az Adatkezelővel fennálló szerződésük időtartama alatt, illetve az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig jogosultak kezelni.

10.Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek:

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél az alábbiakat:

– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről (az adatkezelés megkezdését megelőzően, illetve az adatkezelés során)

– hozzáférést személyes adataihoz (személyes adatai adatkezelő általi rendelkezésére bocsátását),

– személyes adatainak helyesbítését,

– személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy korlátozását,

– joga van az adathordozhatósághoz,

– tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű az Adatkezelőnek elküldeni a panaszt. Az Adatkezelő az Érintett tájékoztatással kapcsolatos kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályokban által előírt időn belül nyújt tájékoztatást az érintett személy részére. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a fent megjelölt hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a hatályos jogszabályoknak megfelelően és az abban meghatározott időtartamon belül tájékoztatja az Érintettet.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése érdekében vagy amennyiben az Adatkezelő által kezelt adataival kapcsolatban bármilyen kérdése, kételye van, illetve adataival kapcsolatban felvilágosítást kér, ezt megteheti:

hagyományos levélben, mely Társaságunk címére küldendő: NKM Nemzeti Közművek Zrt. 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.,

telefonszámunkon: +36 20 527-5370

az Adatkezelő Általános Adatvédelmi Rendelet szerint adatvédelmi tisztviselőjénél, dr. Józan Flóránál a: jozan.flora@nkm.energy e-mail címen

vagy Dr. Tóth Tekla adatvédelmi felelősnél a toth.tekla@nkm.energy e-mail címen.

Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az Érintett személyiségi jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Bírósághoz fordulás esetén az Érintett a pert a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

11.Egyéb

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. A módosításokról e-mailben értesítést küld a pályázóknak.

Az adatkezelés megnevezése és célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

Az adatok megismerésére jogosultak

A Versenykiírásra benyújtott pályázati anyag elbírálása

Az Érintett hozzájárulása (az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) a) pontja)

 • Név
 • Lakcím/értesítési cím
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • A Versenykiírásra benyújtott pályázatban a pályázó által esetlegesen megadott további személyes adatok

Ha az érintett hozzájárulását a visszavonja, akkor a személyes adatokat jelen Tájékoztatóban írtak szerint haladéktalanul törölni kell, illetve vissza kell küldeni az Érintettnek

Amennyiben az Érintett pályázatát az Adatkezelő  nem fogadja el és nem kerül sor az Érintettel szerződéskötésre, abban az esetben az adatok 8 napon belül  törlésre, illetve a pályázatot benyújtó részére visszaküldésre

kerülnek.

NKM Nemzeti Közművek Zrt. vezérigazgató, digitalizációs és innovációs szervezeti egységek, jogi igazgatóság munkavállalói, marketing és kommunikációs igazgatóság munkavállalói, gazdasági vezérigazgató-helyettesi terület munkavállalói

Szerződéskötés, szerződés teljesítése, megszüntetése

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) b), c) pontja (a szerződés teljesítéséhez szüksége adatkezelés, az ezzel kapcsolatos jogi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges adatkezelés)

 • Név
 • Születési hely és idő
 • Anyja neve
 • Lakcím/értesítési cím
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Szerződésben megállapodott ellenérték
 • Szerződéses feltételek

Számviteli törvényi szerint 8 év

NKM Nemzeti Közművek Zrt. vezérigazgató, digitalizációs és innovációs szervezeti egységek, jogi igazgatóság munkavállalói, marketing és kommunikációs igazgatóság munkavállalói, gazdasági vezérigazgató-helyettesi terület munkavállalói